NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF PLAGAZI AB
April 19, 2021
Plagazi participates in SEB & Nasdaq Cleantech & Greentech Seminar
April 23, 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLAGAZI AB

Aktieägarna i Plagazi AB (publ), org.nr 556735-4765, (“Bolaget”) kallas härmed till bolagsstämma den 17 maj 2021, klockan 16.00 via Teams-möte.
Rätt att deltaga 
Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska vara införd i Bolagets aktiebok senast på dagen för stämman. Ställföreträdare för aktieägare eller eventuellt ombud ska kunna uppvisa behörighetshandling såsom fullmakt och/eller registreringsbevis.
Anmälan ska ske till Plagazi senast den 10 maj 2021 till gustav.granberg@plagazi.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original skall före stämman insändas till Plagazi.
Förslag till dagordning 
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Val av sekreterare
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Upprättande och godkännande av röstlängd 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragning av framlagd årsredovisning, börsnotering och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställande resultat- och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den faställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
13. Val av styrelse och revisor jämte revisorsuppleant
14. Val av styrelsens ordförande
15. Styrelsens bemyndigande
16. Bolagsstämmans avslutande
Stämmohandlingar och Mötesinbjudan
Handlingar och länk till Teams-möte finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget från den 3 maj 2021 och kommer att skickas till de aktieägare som har anmält sig till stämman och har uppgett sin e-postadress.
April 2021
Styrelsen i Plagazi AB (publ)

Leave a comment to Plagazi